Privacy en algemene voorwaarden

For terms and conditions in English click here

Algemeen

Wij besteden onze uiterste zorg aan de samenstelling van deze app en onze dienstverlening richting jou. Door het verkrijgen van toegang tot deze app, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaar je als gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Als gebruiker ben je verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt op grond van de informatie in de app alsmede voor het gebruik van die informatie. Als gebruiker kan je aan de informatie in de app geen rechten ontlenen. Deze app dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. De bepalingen in deze voorwaarden zijn van toepassing op alle personen die onze website(s) bezoeken en de personen die zich  registreren.

Wij zullen onze diensten naar beste vermogen uitvoeren en wij zullen daarbij de zorgvuldigheid tegenover jou en derden betrachten zoals van ons verwacht mag worden. Onze diensten hebben het karakter van een‘inspanningsverplichting’.Wij spannen ons ervoor in jouw ondernemerschap te helpen ontwikkelen. Dat begint met het inzicht geven in jouw ondernemendheid. Met onze tests, tools en trainingen, die soms alleen na aanschaf beschikbaar komen, spannen wij er ons voor in jouw ondernemendheid te vergroten. 

Wij wijzen erop dat de resultaten van de E-Scan afhankelijk zijn van de gegevens die jij aanlevert. Wij kunnen niet instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat en wij kunnen ook niet aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van schade die mogelijk wordt geleden doordat een eventueel resultaat van de scan in de praktijk niet wordt bereikt.

Privacy Statement

Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we in sommige gevallen persoonlijke gegevens van je nodig. Wij gaan zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. Enkele derden verwerken voor ons jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Hiervoor zijn verwerkersovereenkomsten ondertekend. Informatie verstrekt aan ons wordt door deze derden niet voor enig ander doel verwerkt dan waar wij het voor verzamelen. Zie hiervoor het overzichtelijk register met alle verwerkingen. Informatie aan ons verstrekt wordt nooit voor commerciële doeleinden verkocht.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Entrepreneur Scan B.V. gevestigd aan de Atoomweg 63 in (3542 AA) Utrecht. De gegevensverwerkingen van persoonsgegevens zijn in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Tevens zijn wij aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het nummer is m1519182.

Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen gegevens die je op onze website invult voor het aanmaken van een profiel, het versturen van notificaties en het uitvoeren van de E-Scan, het E-Platform, E-Learnings en E-Courses. Bij de gegevens over jou gaat het om gegevens zoals jouw voor- en achternaam, e-mailadres, status van jouw ondernemerschap, interesses, gebruikersnaam en je wachtwoord. Indien je ervoor kiest deze informatie over jezelf te geven, aanvaard je daarmee uitdrukkelijk dat deze app deze informatie in overeenstemming met dit privacy reglement kan verwerken en gebruiken.

Nadat je een profiel bij ons hebt aangemaakt en de E-Scan hebt afgerond, kun je – alleen als jij dat wenst – in contact komen met een ondernemerscoach. Hiermee kun je onderzoeken of een coach jou verder kan helpen in jouw ondernemerschap voordat je een coach selecteert. De coaches vormen een integraal onderdeel van het E-Platform. De ondernemerscoaches hebben geen toegang tot jouw gegevens. Pas als jij een coach geselecteerd hebt in het E-Platform krijgt hij inzage in jouw resultaten, die ook voor jou beschikbaar zijn. Door een selectie te doen, aanvaard je uitdrukkelijk dat de ondernemerscoach inzage heeft in jouw gegevens, de resultaten waar ook jij toegang toe hebt, jouw voor- en achternaam en de status van jouw ondernemerschap. Hij heeft geen inzage in jouw e-mailadres.

Bepaalde andere gegevens, zoals je IP-adres, URL-gegevens, browserinformatie, je (mobiele) besturingssysteem en de domeinnaam van de referentiesite worden automatisch verzameld en opslagen wanneer je onze site bezoekt. Met uitzondering van jouw IP-adres worden deze gegevens na 30 dagen automatisch verwijderd. Het IP-adres wordt langer bewaard omdat wij dit in combinatie met jouw goedkeuring van onze voorwaarden moeten kunnen aantonen dat wij jouw toestemming rechtmatig hebben verkregen. Ook kunnen we informatie vergaren over bezoekpatronen en sitegebruik, maar deze zijn niet tot jouw gegevens te herleiden.

De informatie die wij van je ontvangen, wordt gebruikt en verstrekt om de E-Scan voor je op te stellen en het E-Platform, E-Learnings of E-Courses te laten gebruiken, om met je te communiceren, om de app te evalueren, te verbeteren en voor statistische en wetenschappelijke doeleinden. Voor wetenschappelijk onderzoek kunnen wij je van tijd tot tijd vragen om een online enquête in te vullen.  Indien je hiermee instemt, kunnen wij je tot slot vragen naar aanvullende persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld je leeftijd. Wij verstrekken geen informatie aan derden, tenzij je ons daartoe uitdrukkelijke toestemming voor geeft of zoals beschreven in dit privacy reglement.

Cookies

Met cookies kunnen je persoonlijke voorkeuren worden bewaard en werkt de app beter. Wij plaatsten eigen cookies om sommige elementen te voorzien van effecten en we gebruiken cookies van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website. Dit gebeurt geanonimiseerd. Wegens (EU) wetgeving moeten wij je vragen of je akkoord gaat met het gebruik van cookies in deze app.

Ook is het mogelijk dat er tijdens een bezoek aan onze app cookies van derde partijen – zie register- op je computer worden opgeslagen en dat deze derde partijen dan toegang hebben tot deze cookies. Wij hebben geen invloed op de plaatsing en de werking van deze derde partijen cookies en wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Cookies die voor onze applicatie nodig zijn (naam van de cookie, gevolg door een uitleg):

scan_code:cookie om te weten welke E-Scan je doet en welke pagina’s voor jou van toepassing zijn
id:cookie voor het bijhouden van de sessie binnen de server waarop de applicatie draait
culture:cookie voor de bepaling van de taal van de app
lo_session_id,_lo_v, _lo_u, _lo_bncookies voor Lucky Orange waarmee wij jou online hulp kunnen bieden via een chat
_ga, _gat, _gidcookies voor het geanonimiseerd analyseren van de website met Google Analytics
you_tubecookies voor het afspelen van embeded video’s

Gelinkte internetwebsites

Op onze app verwijzen wij ook naar sites voor meer relevante informatie voor het ontwikkelen van jouw ondernemerschap. Deze sites zijn door ons geselecteerd. Maar de informatie op deze websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, wordt niet door ons onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor jouw gemak als gebruiker. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Bescherming en bewaring persoonsgegevens

Wij spannen ons in om voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen bij het verwerken van jouw persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Evenwel staan wij er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Wij spannen ons ervoor in de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de – aan het treffen van de beveiliging -verbonden kosten, niet onredelijk is. Wij kunnen de veiligheid van je persoonlijke gegevens en informatie die wij via onze sites en app van je ontvangen, met het bestaan van hackers e.d., echter nimmer verzekeren of garanderen.

Jouw gegevens worden tot 36 maanden bewaard. In de praktijk blijken veel gebruikers hun gegevens waaronder hun E-Scan resultaten te willen bewaren voor later gebruik of vergelijk. Aan het einde van deze bewaartermijn krijg je tot 3 notificaties van ons met de vraag of je jouw gegevens persoonsgegevens wil bewaren. Je kunt altijd een verzoek doen om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Geanonimiseerde data voor wetenschappelijk onderzoek worden langer bewaard.

Inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van je gegevens die je aan ons hebt aangeleverd. Je kunt deze gegevens te allen tijde via je profielinstellingen desgewenst inzien of wijzigen. Wij kunnen de gegevens ook voor je verwijderen. Door in te loggen op de app en ons daartoe te verzoeken via het contactformulier in deze app. Houd er wel rekening mee dat, nadat wij je gegevens hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn totdat ook die back-ups worden gewist.

Recht van verzet, restitutie en klachten

Tegen het gebruik van je persoonsgegevens kan je bezwaar maken indien je van mening bent dat persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Zodra een betaling succesvol is verwerkt door onze payment provider, wordt je aankoop beschikbaar gesteld. Alle prijzen zijn vermeld in EUR of USD en inclusief BTW (indien vereist). Wij accepteren geen enkele terugbetaling, zelfs niet als er een verkeerde scan is geselecteerd en betaald door de gebruiker. De gebruiker is altijd verantwoordelijk voor de geselecteerde en betaalde scan.

Mocht je vragen of klachten hebben met betrekking tot ons privacybeleid neem dan contact met ons op, dit kan per e-mail via support@ondernemerstest.nl. Wij zullen je vragen of klachten in behandeling nemen en daar uiterlijk binnen vier weken op reageren. Indien je niet tevreden bent met de afhandeling van je klacht, dan kan je hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag en desgewenst een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze app, waaronder onder meer begrepen teksten, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of de licentiegevers. De informatie in deze app mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie in deze app op te nemen, maar wij kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij ernaar zullen streven om deze app permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het – tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de app.

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.